HRF: ”Vi saknar förtroende för regeringens hjälpmedelspolitik”

En enig HRF-kongress i Västerås antog på söndagen ett uttalande med skarp kritik mot regeringens hjälpmedelspolitik. Uttalandet lyder som följer:

”Vi saknar förtroende för regeringens hjälpmedelspolitik”

Alla hörselskadade har rätt till hörselvård efter behov. Men denna rättighet hotas nu av snabba, omvälvande ”valfrihetsreformer”, som prioriterar ekonomiska och ideologiska intressen före hörselskadades bästa.

Hörselvården är livsviktig för oss hörselskadade. Tillgången till allsidig habilitering och rehabilitering, inklusive hörapparater och andra hörhjälpmedel, är helt avgörande för våra möjligheter att få en fungerande tillvaro i skolan, på jobbet, på fritiden och i familjelivet. Det finns därför all anledning att utveckla och förbättra hörselvården. Men ansvariga politiker i regeringen och en del landsting driver nu igenom ett genomgripande systemskifte av hörselvården i olika delar av landet, utan att först genomföra oberoende utredningar och konsekvensanalyser. Det här är inte bra för vare sig enskilda individer eller samhället i stort.

Vi i HRF tar starkt avstånd från så kallat ”fritt val av hörapparater” – att landsting genom bidrag uppmuntrar enskilda att köpa hörapparater på den privata marknaden, utanför den allmänna hälso- och sjukvården. Detta innebär i själva verket att landsting avhänder sig sitt lagstadgade ansvar för invånarnas habilitering och rehabilitering, och bidrar till att tillgången till hörapparater blir en plånboksfråga. Vi har sett att ”fritt val” leder till att enskilda drabbas av höga kostnader för vård och hjälpmedel som de har rätt till enligt hälso- och sjukvårdslagen. För regeringen tycks honnörsordet ”valfrihet” vara viktigare än innehållet i välfärden. Seriös hälso- och sjukvårdspolitik måste sätta patientens bästa i centrum, inte hörselföretagens strävan efter att sälja fler och dyrare produkter.

Vi i Hörselskadades Riksförbund (HRF) saknar förtroende för regeringens vilja att skapa goda förutsättningar för att alla hörselskadade ska få tillgång till en utvecklad, allsidig hörselvård och hörhjälpmedel efter behov. Därför kräver vi nu att regeringen ska tillsätta en hjälpmedelsutredning, som får i uppdrag att lägga förslag på hur hjälpmedelsförsörjningen i landet kan reformeras för att tillgodose våra behov i ett långsiktigt perspektiv.

HRF anser att det ska finnas en samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är likvärdig i hela landet, bygger på en sammanhållen vårdkedja och bedrivs långsiktigt. Vi anser också att ingen ska behöva köpa hörapparater privat för att det egna landstinget inte kan erbjuda de hjälpmedel han/hon behöver. Ingen ska behöva hamna i en situation där den egna plånboken blir avgörande för möjligheten att få den vård och de hjälpmedel han/hon behöver.
Den som vill köpa hörapparater privat ska kunna göra det, men köpet ska då inte subventioneras med offentliga medel. Skattemedel ska gå till att stärka den offentliga hörselvården, så att denna kan hålla hög och jämn kvalitet i hela landet.

Uttalande antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress den 3 juni 2012

Jan-Peter Strömgren omvald som HRFs förbundsordförande

Jan-Peter Strömgren från Stockholm blev på lördagen enhälligt omvald som förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF).
– Aldrig har det varit så viktigt som nu med ett starkt HRF. Våra rättigheter står på spel inom en rad områden, säger han.

Jan-Peter Strömgren, 65, har varit HRFs förbundsordförande sedan 2000. Han omvaldes nu för en fjärde fyraårsperiod av hörselskadades kongress, som just nu pågår i Västerås.

– Jag är fantastiskt glad över att få fortsätta arbeta för full delaktighet och jämlikhet för alla hörselskadade, säger Jan-Peter Strömgren.
– Under de senaste åren har HRF flyttat fram positionerna för hörselskadade, men fortfarande är det många som inte kan leva sina liv fullt ut, på grund av diskriminerande otillgänglighet,brist på hjälpmedel och fördomar.

Temat för HRFs kongress är ”En ny upplysningstid”. HRF har konstaterat att politiker, myndigheter och andra beslutsfattare ofta saknar tillräcklig kunskap om hörselskadades behov, och ofta fattar beslut på felaktiga grunder. Dessutom är det många hörselskadade som inte känner till sina möjligheter och rättigheter.

– Vi vill ha ett samhälle där hörselskadade kan vara trygga, starka, delaktiga och jämlika. Därför ska vi nu ta strid för vår rätt till hörselvård och att otillgänglighet ska klassas som diskriminering enligt lag.

 

För mer information: Ingvild Falkenhaug, informationschef, tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se

Nytt intressepolitiskt program antaget av kongressen

HRF har fått ett nytt intressepolitiskt program. Förbundsstyrelsens förslag antogs på lördagen av kongressen, med några tillägg och ändringar.

Den nya intressepolitiska programmet innebär att HRF har ett starkare, tydligare och modernare styrdokument som stöd för att möta framtidens utmaningar. Programmet anger vad HRF vill åstadkomma i ett långsiktigt perspektiv.

Det intressepolitiska programmet är indelat i åtta olika områden som spänner över i princip alla frågor som rör hörselskadades tillvaro: hörselvård, tillgänglighet, skola och utbildning, arbetsliv, vård, omsorg och trygghet, konsumentinflytande, forskning och utveckling, samt internationell utveckling.

Förbundsstyrelsens förslag gick igenom utan några större ändringar. Men det blev lite debatt om bland annat barn och ungdomars rätt till teckenspråk, vikten av samhällsvetenskaplig forskning och HRFs internationella åtagande.

Förbundsstyrelsens förslag »
(OBS: På länken finns FS ursprungliga förslag, utan de ändringar som gjorts vid kongressen)

Stort engagemang kring nya handlingsprogrammet

Engagemanget var stort och debattinläggen många när kongressen behandlade förslaget till nytt handlingsprogram. Programmet, som anger vad HRF ska jobba med under 2013-2016, växte i omfattning sedan ombuden röstat igenom flera tillägg.

HRFs nya handlingsprogram består av en samling mål som förbund, distrikt och föreningar ska jobba för att nå under de kommande fyra åren. Huvudtemat i programmet är ”En ny upplysningstid”, som fick starkt bifall av kongressen. Det innebär att HRF ska jobba för att sprida kunskap om hörselskadades behov och möjligheter, för att på så sätt stärka enskilda samt på verka beslutsfattare och andra nyckelpersoner.

Även kapitlet om hörselvård fick starkt stöd. Kongressombuden vill att HRF ska arbeta för att fler ska få tillgång till den habilitering och rehabilitering de behöver, inklusive hjälpmedel. Dessutom beslutade kongressen att jobba för att hörselvården regelbundet ska kalla hörselskadade till uppföljning.

Kapitlet om tillgänglighet utökades bland annat med ett beslut om att förbundet ska undersöka om det är möjligt att tillsammans med lämpliga samarbetspartners åstadkomma en certifiering/ljudmärkning av restauranger.
– Ljudmiljökampanjen visade att det här är ett stort problem, sa Agneta Österman från Stockholm.

Elisabet Fridén lyckades få ändra förbundsstyrelsens uppfattning om Västeråsföreningens motion om att sätta ökad press på politiker och olika aktörer inom trafikområdet för bättre tillgänglighet vid resor:
– När Elisabet argumenterar så vältaligt för motionen så kan vi inte annat än dela hennes uppfattning, sa styrelseledamoten Ulf Olsson och lovade att intensifiera arbetet i frågan.

Förbundsstyrelsen hade velat prioritera arbetet med tillgänglighet på högskolor, universitet och vuxenutbildning något lägre under den kommande fyraårsperioden, men det var inte något som gick hem hos ombuden. Efter en längre diskussion röstades en motion med formuleringen att HRF ”ska verka för att universitet och högskolor är tillgängliga för hörselskadade” igenom. Likaså ska HRF arbeta för att vuxenutbildningen är tillgänglig.

Kongressen beslutade också att förbundet ska ta fram flera utbildningsmaterial. Bland annat ett utbildningspaket om hörselskadade till personal på äldreboenden, samt webbaserade introduktioner för förtroendevalda.

Förbundsstyrelsens förslag »
(OBS: På länken finns FS ursprungliga förslag, utan de ändringar som gjorts vid kongressen)